UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEIIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE AMPOSDRU
Fondul Social EuropeanPOS DRU2007-2013 Instrumente Structurale
2007 – 2013
OIPOSDRU ACADEMIA ROMÂNĂ

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”
Titlul proiectului: „MINERVA – Cooperare pentru cariera de elita in cercetarea doctorala si postdoctorala”
Contract: POSDRU 159/1.5/S/137832
Beneficiar: Academia Română, Filiala Cluj-Napoca