STATUTUL ASOCIAŢIEI ARHEOLOGICE “VASILE PÂRVAN”

Capitoiul 1. Denumirea, sediul si durata asociaţiei
Art. 1. Asociaţia arheologică “Vasile Pârvan” – denumită în continuare “Asociaţie” – se constituie ca persoană juridică română de drept privat, neguvernamentală, apolitică, independentă şi fără scop patrimonial.
Art. 2. Sediul Asociaţiei este în str. Henri Coandă, nr. 11, sector I, Bucureşti.
Art. 3. Asociaţia poate înfiinţa filiale în ţară şi străinătate. Acestea pot avea personalitate juridică proprie, prin îndeplinirea formelor reglementate de lege.
Art. 4. Constituirea Asociaţiei se face în temeiul art. 37 din Constituţia României, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit Ordonanţei Guvernului României nr. 26/2000 şi funcţionează conform prevederilor prezentului statut.
Art. 5. Asociaţia se constituie pe o perioadă nedeterminată.
Capitolul 2. Scopul şi obiectul Asociaţiei
Art. 6. a – scopul Asociaţiei îl constituie reunirea eforturilor persoanelor fizice şi juridice române şi străine interesate în revigorarea activităţii Muzeului Naţional de Antichităţi (M.N. A.) şi în readucerea acestuia între instituţiile culturale româneşti de prestigiu.
b – în calitate de asociaţie arheologică profesională promovează activităţi şi acte normative favorabile dezvoltării arheologiei româneşti şi descurajează activităţile şi inţiativele de orice fel care dezavantajează arheologia ca ştiinţă.
c – educă publicul în spiritul respectului faţă de patrimoniul arheologic naţional şi universal prin mijloace specifice.
Art. 7 Obiectul Asociaţiei va fi constituit de activităţile desfăşurate în vederea:
a – restaurării sediului Muzeului Naţional de Antichităţi (Casa Macca) din Bucureşti, str. Henri Coandă nr. 11 A, sector 1, conform exigenţelor de protecţie a monumentelor de arhitectură şi a celor impuse de funcţia muzeală a imobilului, precum şi modernizarea Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan”, care funcţionează în aceeaşi clădire.
b – reamenajarea expoziţiei permanente a Muzeului Naţional de Antichităţi de pe lângă Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” al Academiei Române prin valorificarea colecţiilor de arheologie preluate de la acesta de către Institutul de Arheologie, amplificate de cel din urmă prin cercetări arheologice proprii.
c – reorganizarea colecţiilor arheologice nevalorificabile muzeistic, în scopul facilitării accesului persoanelor interesate de studiul lor.
d – îmbogăţirea patrimoniului M.N.A. prin donaţii şi achiziţii de piese şi documente din domeniul de activitate.
e – dotarea M.N.A. şi a Institutului de Arheologie cu echipamente moderne de Întreţinere a patrimoniului arheologic şi a bazei de date referitoare la el, precum şi cu necesarul pentru buna funcţionare a acestor instituţii.
f – organizarea de conferinţe cu subiecte muzeistice, mediatizarea patrimoniului şi activiăţi M.N.A., inclusiv prin publicaţii de specialitate, în scopul îndeplinirii funcţiei civice şi educativ formative a M.N.A., ca instituţie modernă de cultură.
g – stabilirea de relaţii parteneriale cu organizaţii similare din ţară şi străinătate (schimb de publicaţii, schimb de experienţă sub formă de vizite, conferinţe, simpozioane tematice, etc.).
h – acordarea de burse, indemnizaţii sau sponsorizări pe baze contractuale unor specialişti sau instituţii în vederea realizării cataloagelor de colecţii, destinate a valorifica ştiinţific patrimoniul M.N.A.
Capitolul 3. Membrii. Asociaţiei
Art. 8. Asociaţia se constituie din următoarele categorii de membri:
– membri fondatori.
– membri.
– membri de onoare.
Art. 9. Membri fondatori sunt iniţiatorii Asociaţiei şi figurează în lista anexă a Actului de constituire.
Art. 10. Membrii Asociaţiei pot fi persoane fizice ori juridice din ţară şi străinătate, care respectă prevederile prezentului statut şi contribuie ia realizarea scocului şi acţiunilor ce formează obiectul Asociaţiei.
Art. 11. Membrii de onoare sunt persoane atrase din rândul unor personalităţi de prestigiu şi care doresc să sprijine şi să promoveze acţiunile Asociaţiei. Înscrierea lor în Asociaţie este aprobată de Consiliul Director. Din rândul membrilor de onoare, Consiliul Director poate desemna un Preşedinte de Onoare.
Art. 12. Membrii simpatizanţi sunt persoane dispuse să sprijine acţiunile desfăşurate de Asociaţie.
Art. 13. Primirea în rândul membrilor Asociaţiei se face pe baza cererii personale de aderare, aprobate de Consiliul Director
Art. 14 Încetarea calităţi: de membru al Asociaţiei are loc în. următoarele condiţii: – la cerere. – prin excluderea de către Consiliul Director, în urma încălcării statutului sau a neplăţii cotizaţiei timp de 12 luni.
– prin desfiinţarea Asociaţiei.
– prin deces.
Capitolul 4. Drepturile şi obligaţiile membrilor
Art 15. Membri: Asociaţiei au următoarele drepturi:
a – participarea la activităţile Asociaţiei.
b – de a alege şi a fi ales în organele de conducere ale Asociaţiei, potrivit condiţiilor prezentului statut.
c – de a face sugestii şi propuneri privind activităţile Asociaţiei, Consiliului Director şi Adunării Generale.
d – exprimarea opiniei în cadrul Asociaţiei.
e – accesul la toate documentele privind activitatea Asociaţiei.
f – de a cere retragerea calităţii sale de membra.
Art. 16. Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:
a – respectarea statutului şi hotărârilor organelor de conducere ale Asociaţiei.
b – contribuirea la realizarea scopului şi la promovarea activităţilor Asociaţiei.
c – achitarea cotizaţiei.
d – respectarea angajamentelor luate în privinţa activităţilor Asociaţiei.
e – să nu angajeze Asociaţia în alte activităţi decât cele care formează obiectul ei fără acordul organelor de conducere.
f – să nu producă daune morale sau materiale Asociaţiei, scopului sau patrimoniului acesteia.
Art. 17. Membrii fondatori nu au drept de veto în cazul supunerii la vot în Adunarea Generală a desfiinţării sau schimbării scopului şi obiectului Asociaţiei.
Capitolul 5. Organele de conducere ale Asociaţiei
Art. 18. Conducerea întregii activităţi a Asociaţiei se realizează prin intermediul Adunării Generale şi a unui Consiliu Director.
Art. 19. Adunarea Generală este organul suprem de conducere a Asociaţiei. Ea este formată din toţi membrii Asociaţiei. La lucrările generale mai pot participa şi membri de onoare, precum şi invitaţi speciali, la propunerea Consiliului Director.
Art. 20. Adunarea Generală se întruneşte, de drept, anual, în sesiune ordinară şi de câte ori este nevoie, la propunerea scrisă a cel puţin 2/3 din membrii Consiliului Director sau a 1/3 din membrii Asociaţiei. Data convocării Adunării Generale şi locul desfăşurării ei vor fi anunţate cu minimum 10 zile înainte prin mass-media (ziare, TV, radio) sau invitaţii personale.
Art. 21. Adunarea Generală este statutar întrunită, dacă sunt prezenţi minimum 3/5 din membri în cazul neîntruniru numărului necesar, adunarea se reprogramează în termen de două săptămâni de ia data iniţială, când se va desfăşura statutar, indiferent de numărul membrilor prezenţi. Hotărârile Adunării Generale se iau cu jumătate plus unu din voturile membrilor participanţi la lucrările acesteia. Se admit voturi exprimate prin mandat sau corespondenţă.
Art. 22. Adunarea Generală are următoarele competenţe:
a.. alege şi revocă Consiliului Director şi ai Comisiei de Cenzori. b. analizează raportul Consiliului Director şi aprobă programul de activitate anual, proiectul de buget şi planul de cheltuieli.
c – analizează raportul Comisiei de Cenzori.
d – ratifică propunerile Consiliului Director, privind modificarea şi completarea statutului, afilierea la alte organisme interne şi internaţionale, protocoalele de afiliere ale altor organizaţi! la Asociaţie.
e – aprobă programele Asociaţiei, taxele de înscriere, cotizaţiile membrilor, modificările de taxe şi cotizaţii, sancţiunile propuse de Consiliul Director şi decernarea unor premii.
f – aprobă dizolvarea Asociaţiei, dar numai cu o majoritate de 2/3 din membrii ei.
Art. 23. Consiliul Director este organul de conducere între sesiunile Adunării Generale, întrunindu-se cel puţin o dată pe semestru sau de câte ori este nevoie.
Art. 24. Consiliui Director se compune din:
• preşedinte.
• doi vicepreşedinţi.
• secretar.
• trei consilieri.
Art. 25. Mandatul membrilor Consiliului Director este de patru ani, cu drept de a fi realeşi pe termenul a încă două mandate. Şedinţele Consiliului Director se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi, iar deciziile se iau cu majoritate simplă faţă de membrii prezenţi.
Art. 26 Consiliu Director are următoarele atribuţii:
a – pregăteşte şi convoacă Adunarea Generală cu cel puţin 10 zile înainte şi anunţă data, locui şi ordinea de zi, în condiţiile prevăzute de art. 21.
b – execută hotărârile Adunării Generale.
c – întocmeşte şi prezintă spre aprobare rapoartele anuale, bilanţurile, bugetele şi planurile de cheltuieli.
d – aplică sancţiuni din proprie iniţiativă sau la sesizarea a minimum 7 membrii ai Asociaţiei.
e – întocmeşte regulamentul de funcţionare a Asociaţiei.
f – administrează patrimoniul Asociaţiei, angajează şi concediază personalul salariat al acesteia.
g reprezintă Asociaţia în relaţiile cu alte instituţii neguvernamentale, internaţionale, presa, etc.
Art. 27. Atribuţiile preşedintelui Consiliului Director sunt:
a – prezidează dezbaterile din cadrul sesiunilor Adunării Generale şi întrunirilor Consiliului Director.
b – reprezintă Asociaţia în cadrul întâlnirilor publice oficiale, indiferent de natura lor.
c deţine ştampila Asociaţiei şi semnează documentele adoptate şi corespondenţa trimisă în numele acesteia.
d – în caz de balotaj, votul său este hotărâtor.
e – va delega atribuţiile sale unuia dintre vicepreşedinţi, în caz de indisponibilitate.
f – stabileşte atribuţiile celorlalţi membrii ai Consiliului Director.
g – controlează oricând crede de cuviinţă conturile, casa şi inventarul Asociaţiei.
Art. 28. Pentru exercitarea controlului financiar contabil intern se constituie Comisia de Cenzori.
Comisia de cenzori este formată din 3 membrii, ia propunerea Consiliului Director, confirmată de Adunarea Generală. Nimeni nu poate deţine simultan calitatea de membru al Consiliului Director şi ai Comisiei de Cenzori.
Art. 29 Atribuţiile Comisiei de Cenzori sunt următoarele:
a – controlează realizarea şi cheltuirea fondurilor Asociaţiei, modul de constituire şi administrare a patrimoniului şi orice altă activitate economico-financiară a acesteia, informând Consiliul Director.
b – controlează bilanţul, anual, înaintând Adunării, generale un raport strict privitor la acesta.
c – Comisia de Cenzori îşi alege un preşedinte dintre membrii săi.
Capitolul 6. Veniturile Asociaţiei.
Art. 30. Veniturile Asociaţiei se constituie din:
a.- taxele de înscriere ale membrilor noi admişi în Asociaţie.
b – cotizaţiile anuale ale membrilor activi.
c – donaţii, cesiuni, contribuţii şi sposorizări cu bunuri mobile şi imobile de la organizaţii neguvernamentale şi guvernamentale, persoane fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate, în condiţiile legii.
d – dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale.
e – orice alte surse licite, ce pot fi aduse drept contribuţie entităţilor juridice non-profit.
f – Asociaţia are dreptul de a angaja personal în limitele bugetului propriu.
Art. 31. Asociaţia poate deschide conturi la orice bancă. Depunerile sau retragerile de fonduri, în sau din conturile proprii, se fac numai de către preşedinte sau alt împuternicit, stabilit de Consiliul Director.
Art. 32. În cazul desfiinţării Asociaţiei, patrimoniul acesteia, în întregime, va fi folosit de Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan”, urmând ca prin act autentic de donaţie să se realizeze atribuirea acestuia.
Capitolul 7. Dispoziţii finale
Ari. 33. Asociaţia va avea siglă, ştampilă şi însemne proprii.
Ari 34. Aspectele organizatorice şi funcţionale insuficient precizate sau neprecizate în prezentul statut, precum şi alte reglementări speciale, se vor completa cu prevederile şi dispoziţiile legale în vigoare.

Cont Bancar (BRD):
RO76 BRDE445 SV61724584450