Dr. Eugen Nicolae

Cercetător Științific I
Director
Conducător sector

Studii:

- 1975-1979 Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti, cu lucrarea de licenţă coordonată de prof. dr. Mihai Maxim.

- Doctorat în istorie, susţinut în 1997 la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti, cu o teză privind relaţiile româno-otomane („Moneda otomană în Ţările Române în perioada 1451-1512”), coordonată de prof.dr. Constantin Preda.

Experienţa profesională:

a. Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române: cercetător ştiinţific, 1983-2016. Din 1999, cercetător ştiinţific gradul I (conducător de teze de doctorat).

Responsabilităţi şi funcţii: secretar al consiliului ştiinţific, membru al consiliului ştiinţific, şeful Sectorului Numismatică, secretar ştiinţific, director adjunct (2005-2016), director (2016-2020).

Autor sau co-autor a 113 lucrări publicate (majoritatea de numismatică antică, bizantină, islamică, medievală şi modernă, dar şi de arheologie, sigilografie, epigrafie), dintre care 32 au apărut în străinătate (Belgia, Bulgaria, Croaţia, Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie, Rep. Moldova, Serbia, Spania, SUA, Turcia şi Ucraina) şi 15 în coeditare (Rep. Moldova-România).

Redactor ştiinţific a 15 volume de arheologie, istoria arhitecturii, numismatică, studiul artelor şi folclor, dintre care unul apărut în Belgia şi 10 în Rep. Moldova (două premii la Salonul Internaţional de Carte, Iaşi, 2008; premiul Ministerului Culturii al Republicii Moldova la Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret pentru enciclopedia „Cetăţi din Ţara Moldovei”, 2009; diplomă a Ministerului Culturii al Republicii Moldova la Târgul Naţional de Carte, 2008; diplomă a Biroului Consiliului Europei la Chişinău, 2005; premiul „Mihail Kogălniceanu” al Academiei Române, 2016 - Mariana Şlapac, Cetăţile bastionare din Moldova).

b. Programe, proiecte şi acţiuni inter-instituţionale şi internaţionale:

- Gruparea Europeană de Cercetare (GDRE) „Descoperiri monetare” (2007-2010), înfiinţată printr-o convenţie a Academiei Române cu CNRS-Franţa şi alte instituţii din Polonia, Slovenia şi Republica Moldova – coordonator adjunct GDRE, coordonator al echipei româneşti. Este singurul GDRE la care a putut participa Rep. Moldova, pe baza bunelor rezultate ale colaborării în domeniu în cadrul acordului dintre cele două Academii.

- PICS dintre Academia Română şi CNRS-Franţa, 2005-2006, proiectul Monedă, economie, societate – membru în colectivul de cercetare (coordonator al echipei româneşti)

- Arheomet („Studii de arheometalurgie folosind metode analitice nucleare asupra unor obiecte de aur, argint şi bronz din patrimoniul muzeal românesc”), 2005-2008, program finanţat de MEC. Membru în colectivul de cercetare coordonat de acad. Alexandru Vulpe. Arheomet este primul program naţional de cercetare ştiinţifică a vechilor tehnologii metalurgice, reunind câteva dintre cele mai prestigioase instituţii de specialitate în arheologie şi fizică atomică: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Muzeul Naţional de Istorie a României şi Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti.

- Romarchaeomet („Studii de autentificare şi provenienţă pe obiecte de aur, argint şi bronz din muzeele româneşti folosind metode atomice şi nucleare”), 2007-2010, program finanţat de MEC. Membru în colectivul de cercetare coordonat de acad. Alexandru Vulpe. Programul a fost destinat consolidării şi dezvoltării reţelei naţionale de cercetări arheo-metalurgice, reunind în consorţiu: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Muzeul Naţional de Istorie a României, Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti şi Institutul Naţional de Cercetare pentru Conservare şi Restaurare.

- Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorală, Contract: POSDRU 89/1.5/S/61104, P4, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, Domeniul major de intervenţie 1.5 Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării, mentor/expert ştiinţific în perioada 01.10.2010-30.09.2012.

- Simpozioanele de numismatică de la Chişinău (2000-2013, 2015-2017, 2019); iniţiator şi co-organizator. Iniţial colocvii moldo-române, au căpătat la ultimele ediţii un caracter internaţional mai larg, prin asocierea Muzeului din Odesa (Ucraina) la organizare şi prin ponderea mai mare a participanţilor din alte ţări (în special din spaţiul ex-sovietic).

- Conferinţele Ştiinţifice Internaţionale ale Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, ediţiile 2015-2019 – membru în comitetul de organizare, din partea Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”

- Adunările Generale ale Comisiei Internaţionale de Numismatică (la care institutul a devenit membru, la iniţiativa subsemnatului). Participant la deliberările din 2003 (Madrid), 2009 (Glasgow) şi 2015 (Taormina), ca delegat al Societăţii Numismatice Române şi apoi al Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”.

- Expoziţia Centenarului Societăţii Numismatice Române de la Madrid, 2003, în cadrul Congresului Internaţional de Numismatică (cu sprijinul Ministerului de Externe) – iniţiator şi organizator.

- Cercetări arheologice la Pruteni, Rep. Moldova (2001 şi 2003) – sit de epocă romană; singurele săpături arheologice cu finanţare patronată de Institut în afara României; responsabil de derularea finanţării şi membru în comitetul ştiinţific de supraveghere.

- Ancheta privind cazul Căciulaţi, comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov (1991-1992)  – rapoarte cerute de Parchet asupra monedelor islamice reţinute ca probe şi asupra ansamblului datelor înregistrate.

- Emisiunile jubiliare (aur, argint şi tombac) ale Băncii Naţionale a României – verificarea textelor de prezentare şi traducerea lor în limba franceză (2008-2020, contract derulat prin institut).

- Donaţia de medalii, monede şi publicaţii Dominik Nicol, New York (1992-1993). Am negociat direct cu posesorul, la New York, condiţiile donaţiei şi m-am ocupat de preluarea şi aducerea în ţară (cu sprijinul Ministerului de Externe) a părţii destinate Institutului, care include cel mai mare fond public de piese americane din România şi probabil şi din Europa de Sud-est. O altă parte a colecţiei Dominik Nicol a intrat în colecţiile Bibliotecii Academiei Române.

c. Societăţi ştiinţifice din ţară şi străinătate:

Societatea Numismatică Română – membru din 1980. Membru în consiliul de administraţie (comitetul de conducere) în perioada 1985-2010: conservator al bibliotecii şi al colecţiilor, vice-vicepreşedinte, preşedinte.

Societatea Numismatică Croată – membru de onoare (din 1988).

Societatea Numismatică din Republica Moldova – iniţiator şi membru

Societatea de Genealogie, Heraldică şi Arhivistică „Paul Gore” de la Chişinău – membru

Membru corespondent al Institutului Arheologic German (din 2018)

d. Comitete de redacţie – periodice, serii şi lucrări enciclopedice:

În ţară:

Enciclopedia Arheologiei şi Istoriei Vechi a României – în perioada 1983-2000, secretar şi redactor coordonator (volumele I-III)

Studii şi Cercetări de Numismatică – din 1984 (în prezent, redactor responsabil)

Buletinul Societăţii Numismatice Române – din 1983 (redactor responsabil al ultimului număr apărut)

Dacia N.S. – din 2009 (în prezent, redactor responsabil)

Revista de cercetări arheologice şi numismatice (Muzeul Municipiului Bucureşti) – din 2015

Materiale şi Cercetări Arheologice – din 2016

 În străinătate:

Stratum plus (Sankt-Petersburg-Chişinău-Odessa-Bucureşti) – din 2000

Revista Arheologică (Chişinău) – din 2008

Tyragetia (Chişinău) – din 2008

Arheologia preventivă în Republica Moldova (Chişinău) – din 2015

Simpozion de Numismatică, Comunicări, studii şi note (Chişinău-Bucureşti) – serie iniţiată de subsemnatul, publicată de Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” în colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei din Chişinău (redactor responsabil – cinci volume apărute)

Moneda în Republica Moldova, lucrare enciclopedică sub egida Academiei de Ştiinţe a Moldovei – redactor ştiinţific şi co-coordonator, perioada 2012-2015 (apărută 2015)

OMNI, revue internationale de numismatique – din 2015

Romano-Turcica (Bucureşti-Istanbul) – 2003

e. Participări la congrese şi colocvii internaţionale în străinătate:

- de istorie şi arheologie: Kalamazoo, SUA, 1992 ; Jambol, Bulgaria, 1993; Cetatea Albă, 1995; Balcic, 1995; Helsinki, 2006; Cracovia, 2008; Chişinău, 2013-2019; Kazanlăk, 2017; Chișinău-Butuceni, 2017.

- de numismatică: Bruxelles, 1991; Berlin, 1997; Chişinău, 2000-2013, 2015-2017, 2019; Madrid 2003; Varna, 2005; Paris, 2008; Glasgow, 2009; Taormina, 2015;

- de studii otomane şi pre-otomane: Aix-en-Provence, 1993; Heidelberg, 1995; Praga, 1996; Istanbul, 2009.

La acestea se adaugă peste 80 de comunicări şi rapoarte prezentate la reuniuni locale, naţionale şi internaţionale în România.

f. Activitate în învăţământul universitar:

Cursuri şi seminarii de Istorie şi civilizaţie otomană (Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti şi Facultatea de Istorie a Universităţii Hyperion), Istorie universală a evului mediu (Şcoala de Arhivistică) şi Numismatică (Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti).

Membru în comisii de susţinere a tezelor de doctorat la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti, la Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, la Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice a Universităţii „Ovidius” din Constanţa şi la Institutele de Arheologie şi Studiul Artelor de la Chişinău (pe teme de numismatică, istorie veche şi medievală, istoria relaţiilor româno-otomane, studiul artelor).

Conducător de doctorat la SCOSAAR, Academia Română – Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, din 2004.


LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE

 MONOGRAFII

 1. Moneda otomană în Ţările Române în perioada 1451-1512, Chişinău, 2003

VOLUME COLECTIVE

 1. Tezaure din muzeele oraşului Chişinău, secolele XVI-XVIII, coord. V.M. Butnariu, Chişinău, 1994 (colaborare pentru monedele islamice, p. 17-24, 32-38, 63-69 şi 105-110)
 2. Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, I, A-C, coord. C. Preda, Bucureşti, 1994 (colaborare: autor sau coautor a 62 de articole)
 3. Chişinău 1436-1996, Chişinău, 1996, broşură bilingvă (colaborare)
 4. Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, II, D-L, coord. C. Preda, Bucureşti, 1996 (colaborare: autor sau coautor a 29 de articole)
 5. Scott Carlton, The international encyclopedic dictionary of numismatics, Iola Wi. (S.U.A.), 1996 (colaborare pentru termenii româneşti)
 6. Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, III, M-Q, coord. C. Preda, Bucureşti, 2000 (colaborare: autor sau coautor a 21 de articole)
 7. Monnaies et parures du Musée d’Histoire de la Moldavie de Iaşi, coord. V.M. Butnariu, Iaşi, 2001 (2002) (colaborare pentru monedele islamice, p. 43, 60-63, 109, 114-116, 123-125, 133-135, 141 şi 145-146)
 8. Dicţionar enciclopedic, V, O-Q, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2004 (colaborare).
 9. Les monnaies d’or de l’Institut d’Archéologie de Bucarest, Collection Moneta, 57, Wetteren, 2006 (în colaborare cu A. Vîlcu şi Th. Isvoranu)
 10. Moneda în Republica Moldova, coord. Ana Boldureanu şi E. Nicolae, Chişinău, 2015 (colaborare: introducerea şi autor sau coautor pentru secţiunile despre monedele islamice şi falsurile moldoveneşti)

STUDII, NOTE, COMUNICĂRI

Numismatică antică şi bizantină

 1. Notă asupra descoperirii monetare din anul 1958 din Furculeşti, oraşul Videle, jud. Teleorman, în Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie, 36, 1985, 3, p. 258-260
 2. Monede rare şi inedite din Moesia Inferior, Tomis. I. De la Augustus la Commodus, în Buletinul Societăţii Numismatice Române, 77-79 (1983-1985), 1986, p. 89-107 (în colaborare cu Gh. Poenaru Bordea)
 3. Aksiopolis od III. do VII. Vijeka naše ere u svijetlu monetarnih otkrića, în Numizmatika, Spomen izdanje 1928-1988, Zagreb, p. 26-45 (în colaborare cu Gh. Poenaru Bordea şi Radu Ocheşeanu). Versiune franceză: Axiopolis aux IIIe-VIIe siècles de n.è. à la lumière des découvertes monétaires, în Studii şi Cercetări de Numismatică, 9, 1989, p. 53-73
 4. Le trésor de monnaies du Bas-Empire romain découvert à Ulmetum en 1912, în Rivista Italiana di Numismatica e Scienze Affini, 90, 1988, p. 295-328 (în colaborare cu Gh. Poenaru Bordea şi Radu Ocheşeanu). Versiune românească: Tezaurul de monede romane târzii descoperit la Ulmetum în 1912, în Pontica, 21-22 (1988-1989), p. 163-186.
 5. Minimi din tezaurul descoperit la Constanţa în cartierul Anadolchioi, în Buletinul Societăţii Numismatice Române, 80-85 (1986-1991), 1992 (1993), p. 101-115 (în colaborare cu Gh. Poenaru Bordea).
 6. Dépôt monétaire de l’époque constantinienne de Tropaeum, în Studies on settlement in ancient Thrace, Proceedings of the IIIrd International Symposion „Cabyle”, 17-21 May 1993, Jambol, 1994, p. 363-366 (în colaborare cu M. Sâmpetru). Versiune românească: Depozit monetar din epoca constantiniană de la Tropaeum, în Studii şi Cercetări de Numismatică, 10 (1993), 1996, p. 43-46
 7. Contributions numismatiques à lhistoire de Noviodunum aux VIe-VIIe siècles, în Studii şi Cercetări de Numismatică, 11 (1995), 1997, p. 135-161 (în colaborare cu Gh. Poenaru Bordea şi A. Popescu)
 8. Descoperiri de monede antice şi bizantine, în Buletinul Societăţii Numismatice Române, 88-89 (1994-1995), 1998, p. 269-274
 9. Quelques monnaies découvertes à Tropaeum Traiani, în Stephanos nomismatikos, Edith Schönert-Geiss zum 65. Geburtstag, Berlin, 1998, p. 523-542 (în colaborare cu Gh. Poenaru Bordea)
 10. Monede greceşti şi coloniale din colecţia Emil Sachelarie, în Buletinul Societăţii Numismatice Române, 90-91 (1996-1997), 2002, p. 27-37 (în colaborare cu Gh. Poenaru Bordea)
 11. Monede antice descoperite la Cogealac şi Camena, în Simpozion de Numismatică, organizat în memoria martirilor căzuţi la Valea Albă, la împlinirea a 525 de ani (1476-2001), Chişinău, 13-15 mai 2001, Comunicări, studii şi note, Bucureşti, 2002, p. 101-108 (în colaborare cu Th. Isvoranu)
 12. Un tezaur de monede bizantine descoperit la Alcedar, jud. Orhei, în Simpozion de Numismatică, dedicat împlinirii a 125 de ani de la proclamarea Independenţei României, Chişinău, 24-26 septembrie 2002, Comunicări, studii şi note, Bucureşti 2003, p. 163-166 (în colaborare cu Mihai Ciocanu)
 13. Monede bizantine descoperite la Sucidava, în Arheologia mileniului I p.Chr., Cercetări actuale privind istoria şi arheologia migraţiilor, Bucureşti, 2010, p. 285-321 (în colaborare cu Aurel Vîlcu).
 14. Nouvelles données sur la pénétration des monnaies grecques en Bessarabie aux IVe-Ier siècles av. -C., în Ex nummis lux, Studies in Ancient Numismatics in Honour of Dimitar Draganov, ed. Dilyana Boteva, Sofia, 2017, p. 169-175 (în colaborare cu A. Vîlcu).
 15. Aspects de la diffusion des monnaies d’argent istriennes au nord du Danube à la lumière du trésor découvert à Ivancea, în Dacia, N.S., 60, 2016, p. 121-127 (în colaborare cu A. Vîlcu).

Numismatică islamică pre-otomană

 1. Quelques considérations sur les monnaies tatares de « la Ville Neuve » (Yangi-şehr / Şehr al-cedid), în Studii şi Cercetări de Numismatică, 11 (1995), 1997, p. 197-200
 2. Dve monety final’noj stadii zolotoordynskogo gospodstva k zapadu ot Dnestra, în Stratum plus, 6, 1999, p. 142-146. Versiune românească: Două monede din perioada de sfârşit a dominaţiei Hoardei de Aur la vest de Nistru, în Simpozion de Numismatică, organizat în memoria martirilor căzuţi la Valea Albă, la împlinirea a 525 de ani (1476-2001), Chişinău, 13-15 mai 2001, Comunicări, studii şi note, Bucureşti, 2002, p. 145-150
 3. Un dirhem din secolul al X-lea descoperit la Iacobeni, com. Vlădeni, jud. Iaşi, în Simpozion de Numismatică, dedicat împlinirii a patru secole de la prima Unire a românilor sub Mihai Voievod Viteazul, Chişinău, 28-30 mai 2000, Comunicări, studii şi note, Bucureşti, 2001, p. 95-102
 4. Câteva monede descoperite la Orheiul Vechi, în Simpozion de Numismatică, dedicat împlinirii a patru secole de la prima Unire a românilor sub Mihai Voievod Viteazul, Chişinău, 28-30 mai 2000, Comunicări, studii şi note, Bucureşti, 2001, p. 135-140 (în colaborare cu Gh. Postică)
 5. Monedele de cupru bătute în Oraşul Nou (Şehr al-cedid), în Simpozion de Numismatică, dedicat împlinirii a 125 de ani de la proclamarea Independenţei României, Chişinău, 24-26 septembrie 2002, Comunicări, studii şi note, Bucureşti 2003, p. 167-179
 6. Monede din secolele XIII-XIV descoperite în Dobrogea, în Buletinul Societăţii Numismatice Române, 92-97 (1998-2003), 2003, p. 175-187 (în colaborare cu B. Costin)
 7. Un tezaur de monede ale Hoardei de Aur descoperit la Orheiul Vechi, în Buletinul Societăţii Numismatice Române, 92-97 (1998-2003), 2003, p. 189-193
 8. Monedele de tip Costeşti-Gârla, în Simpozion de Numismatică, dedicat Centenarului Societăţii Numismatice Române (1903-2003), Chişinău, 26-28 noiembrie 2003, Comunicări, studii şi note, Bucureşti, 2005, p.89-104
 9. Le monnayage en Bessarabie dans la deuxième moitié du XIVe siècle, în XIII Congreso Internacional de Numismática, Madrid-2003, Actas – Proceedings –Actes, I, ed. Carmen Alfaro, Carmen Marcos şi Paloma Otero, 2005 (2006), p. 1367-1373
 10. Monedele tătăreşti din tezaurul de la Săseni, raionul Călăraşi, Republica Moldova, în Simpozion de Numismatică, organizat cu ocazia comemorării sfântului Ştefan cel Mare, domn al Moldovei (1504-2004), Chişinău, 29 septembrie-2 octombrie 2004, Comunicări, studii şi note, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2007, p. 183-210
 11. Compositional analyses of some Golden Horde period copper coins, în Studia archeologiae et historiae antiquae, doctissimo viro scientiarum archeologiae et historiae Ion Niculiţă, anno septuagesimo aetatis suae, dedicatur, Chişinău, 2008, p. 385-392 (în colaborare cu Roxana Bugoi şi Bogdan Constantinescu)
 12. Klad serebrjanyh monet Zolotoj Ordy obnaružennyj v Ivanče (Orhejskij rajon, Respublika Moldova), Stratum plus, 6/2005-2009, p. 310-319 (în colaborare cu Mihai Ciocanu)
 13. Un fragment din tezaurul de la Săseni, raionul Călăraşi, Republica Moldova, în Studii şi Cercetări de Numismatică, s.n., 2 (14), 2011, p. 81-88
 14. Vostočnye monety epohi Zolotoj Ordy, vyjavlennye v hode podvodnyh issledovannij v Sudakskoj buhte, în Drevnjaja i srednevokovaja Tavrika, Sbornik statej, posvjaščnnyj jubileju Eleny Aleksandrovny Paršinoj, Arheologičeskij Al’manah, 33, Kiev, 2015, p. 447-450 (în colaborare cu S.M. Zelenko)

Numismatică otomană

 1. Contribuţii la studiul monedelor de cupru otomane din secolele XV-XVI, în Buletinul Societăţii Numismatice Române, 77-79 (1983-1985), 1986, p. 297-307 (în colaborare cu Mihaela Blasko)
 2. Tezaurul monetar din secolul al XVI-lea descoperit la Bercioiu, jud. Vîlcea, în Buletinul Societăţii Numismatice Române, 77-79 (1983-1985), 1986, p. 309-327 (în colaborare cu G. Custurea)
 3. Un lot de monede otomane din secolele XIV-XV în colecţia Cabinetului numismatic al Institutului de Arheologie din Bucureşti, în Studii şi Cercetări de Numismatică, 9, 1989, p. 131-135
 4. Monedele otomane descoperite în necropola medievală de la Enisala, în Peuce, 10, 1991, 1, p. 559-573 şi 2, p. 423-427 (în colaborare cu M. Maxim)
 5. Dirhemi otomani de la sfârşitul secolului al XVI-lea provenind de la Tîrgovişte şi împrejurimi, în Caietul Seminarului Special de Ştiinţe Auxiliare ale Istoriei, 3, 1992, p. 70-71 (în colaborare cu E. Teodoreanu)
 6. Hibridna aspra Sulejmana I, în Numizmatičke Vijesti, 34, 1992, 1(45), p. 62-63
 7. Problèmes actuels de la numismatique ottomane en Roumanie, în Caietele Laboratorului de Studii Otomane, 2, 1993, p. 49-54
 8. Un tezaur de aspri otomani de la începutul secolului al XVI-lea în colecţiile Muzeului Judeţean Braşov, în Buletinul Societăţii Numismatice Române, 80-85 (1986-1991), 1992 (1993), p. 139-154 (în colaborare cu Luana Popa)
 9. Monede de cupru otomane din secolele XIV-XVI descoperite în Dobrogea, în Buletinul Societăţii Numismatice Române, 80-85 (1986-1991), 1992 (1993), p. 299-302 (în colaborare cu Mihaela Blasko)
 10. Dirhemi otomani falşi din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, în Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie, 44, 1993, 2, p. 209-213 (în colaborare cu Mihaela Blasko)
 11. Imitations et contrefaçons des aspres ottomans en Roumanie (fin du XVe-début du XVIe siècle), în Actes du XIe Congrès International de Numismatique, Bruxelles, 8-13 septembre 1991, III, Louvain-la-Neuve, 1993, p. 305-307
 12. Mudava – le seul atelier monétaire ottoman en Roumanie, în Histoire économique et sociale de l’Empire ottoman et de la Turquie (1326-1960), Actes du sixième congrès international tenu à Aix-en-Provence du 1er au 4 juillet 1992, Collection Turcica, VIII, Paris, 1995, p. 227-233 (în colaborare cu M. Maxim şi Kenneth M. MacKenzie. Reimprimat în: M. Maxim, Romano-Ottomanica, Essays and Documents from the Turkish Archives, Istanbul, 2001, p. 201-206
 13. Aspres ottomans des ateliers nord-ouest-balkaniques en Roumanie au XVIe siècle, în 1st International Numismatical Congress in Croatia, Opatija, 12-15.X.1995, Proceedings, Opatija, 1996, p. 97-100
 14. Retke turske akče iz ostave naćene u selu Šetonje, în Numizmatičar, 18/19, 1996, p. 123-131 + 6 pl. (în colaborare cu Vesna Radić şi S. Srećković)
 15. Monedele de aur otomane din tezaurul de la Bălţata, raionul Criuleni, Rep. Moldova, în Buletinul Societăţii Numismatice Române, 86-87 (1992-1993), 1996, p. 167-177 (în colaborare cu Ana Niculiţă)
 16. Un tezaur din secolul al XVI-lea descoperit la Radu Vodă, comuna Izvoarele, judeţul Giurgiu, în Studii şi Cercetări de Numismatică, 10 (1993), 1996, p. 109-135 (în colaborare cu E. Păunescu)
 17. Skupni nalaz turskih aspri iz Vatra Moldoviţei, în Numizmatičke Vijesti, 39, 1997, 1 (50), p. 110-112. Versiune franceză: Le dépôt d’aspres ottomans de Vatra Moldoviţei, dép. de Suceava, în Buletinul Societăţii Numismatice Române, 90-91 (1996-1997), 2002, p. 127-129
 18. Les aspres ottomans du trésor de Săseni, dép. de Călăraşi, Rép. de Moldavie, în Studii şi Cercetări de Numismatică, 11 (1995), 1997, p. 201-209 (în colaborare cu Ana Niculiţă şi Ana Boldureanu)
 19. Tezaurul de la Brătuşeni (Sărata Albă), raionul Edineţ (sec. XVI), în Studia in honorem Ion Niculiţă, Chişinău, 1999, p. 299-305 (în colaborare cu Ana Niculiţă). Versiune franceză: Le trésor de Brătuşeni (Sărata Albă), dép. d’Edineţ, Rép. de Moldavie (XVIe siècle), în Romano-turcica, 1, 2003, Istanbul, p. 143-151
 20. Aspres ottomans de Mudava en Moldavie, în Internationaler Numismatischer Kongress, Berlin 1997, Akten, II, Berlin, 2000, p. 1279-1281
 21. Un şahiu otoman hibrid din vremea lui Murad al III-lea (1574-1595), în Simpozion de Numismatică, dedicat împlinirii a patru secole de la prima Unire a românilor sub Mihai Voievod Viteazul, Chişinău, 28-30 mai 2000, Comunicări, studii şi note, Bucureşti, 2001, p. 157-159
 22. Un tezaur din epoca lui Mihai Viteazul descoperit în fostul raion Rezina, în Simpozion de Numismatică, dedicat împlinirii a patru secole de la prima Unire a românilor sub Mihai Voievod Viteazul, Chişinău, 28-30 mai 2000, Comunicări, studii şi note, Bucureşti, 2001, p. 161-167 (în colaborare cu Ana Boldureanu şi Raisa Tabuica)
 23. Aspri otomani falşi descoperiţi la Orheiul Vechi, în Simpozion de Numismatică, organizat în memoria martirilor căzuţi la Valea Albă, la împlinirea a 525 de ani (1476-2001), Chişinău, 13-15 mai 2001, Comunicări, studii şi note, Bucureşti, 2002, p. 189-194 (în colaborare cu N. Răileanu)
 24. Descoperiri monetare din Moldova. III, în Arheologia Moldovei, 22, 1999 (2002), p. 219-232 (în colaborare cu V. Mihailescu-Bîrliba şi C. Asăvoaie)
 25. Tezaurul de la Topala, com. Cenac, jud. Lăpuşna (sec. XVI), în Simpozion de Numismatică, dedicat împlinirii a 125 de ani de la proclamarea Independenţei României, Chişinău, 24-26 septembrie 2002, Comunicări, studii şi note, Bucureşti 2003, p.189-199 (în colaborare cu Ana Boldureanu şi Ana Niculiţă)
 26. Cercetări arheologice de salvare pe teritoriul satului Căciulaţi, comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov (1991-1993), în Bucureşti, Materiale de Istorie şi Muzeografie, 18, 2004, p. 20-40 (în colaborare cu Gh. Mănucu-Adameşteanu şi Ingrid Poll)
 27. Invazia asprilor otomani şi riposta lui Ştefan cel Mare: emisiunile moldoveneşti de tip otoman, în Acta Moldaviae Septentrionalis, 4, 2005 (2006), p. 124-131
 28. La pénétration des aspres ottomans dans les Pays Roumains aux XIVe-XVIe siècles, în Bulletin du Cercle d’Études Numismatiques, Bruxelles, 44, 2007, 1, p. 304-308
 29. Les imitations d’après les aspres ottomans des XVe-XVIe siècles: quelques analyses compositionnelles, în Uluslararası Nümismatik Sempozyomu / The notes of IInd International Numismatic Symposium, Istanbul, 31.V.2008, [Istanbul, 2008], p. 91-96 (în colaborare cu Bogdan Constantinescu)
 30. Aspri otomani din colecţiile Muzeului Castelul Corvinilor din Hunedoara, în Monedă şi comerţ în sud-estul Europei, III, Bibliotheca Brukenthal, XXXIX, Sibiu, 2009, p. 155-159 (în colaborare cu Cristian C. Roman).

Numismatică medievală şi modernă

 1. Descoperiri monetare de la Suceava (I), în Buletinul Societăţii Numismatice Române, 86-87 (1992-1993), 1996, p. 179-198
 2. Colecţia Dominik Nicol, I. România, Medalii şi plachete, în Buletinul Societăţii Numismatice Române, 86-87 (1992-1993), 1996, p. 283-304 (în colaborare cu N. Curdov)
 3. Descoperiri monetare de la Dridu, jud. Ialomiţa, în Buletinul Societăţii Numismatice Române, 88-89 (1994-1995), 1998, p. 291-296 (în colaborare cu A. Popescu)
 4. O monedă emisă de Çaka fiul lui Nogay, în Simpozion de Numismatică, organizat în memoria martirilor căzuţi la Valea Albă, la împlinirea a 525 de ani (1476-2001), Chişinău, 13-15 mai 2001, Comunicări, studii şi note, Bucureşti, 2002, p. 139-143
 5. Date noi privind monedele şi contramărcile de tip Asprokastron, în Studia varia in honorem Professoris Ştefan Ştefănescu octogenarii, ediderunt Cristian Luca et Ionel Cândea, Bucureşti-Brăila, 2009, p. 217-226
 6. Un tezaur din vremea lui Mircea cel Bătrân descoperit la Titu, judeţul Dâmboviţa, în Studii şi Cercetări de Numismatică, s.n., 1 (13), 2010, p. 69-83
 7. Tendinţe de unificare monetară în Ţările Române, în Bancnotele şi monedele Băncii Naţionale a României - 130 de ani de istorie, Simpozionul de istorie şi civilizaţie bancară „Cristian Popişteanu”, Bucureşti, 23 februarie 2010, (Bucureşti, 2011), p. 52-60
 8. Din nou despre contramărcile atribuite Cetăţii Albe, în Studii şi Cercetări de Numismatică, s.n., 3 (15), 2012, p. 115-117
 9. Aşa-zisul ort al lui Despot-Vodă şi zloţii tătăreşti, în Studii şi Cercetări de Numismatică, s.n., 4 (16), 2013, p. 185-190

Arheologie, epigrafie, sigilografie

 1. Materiale arheologice relative la economia monetară din epoca Hoardei de Aur descoperite la Orheiul Vechi, în Simpozion de Numismatică, dedicat împlinirii a patru secole de la prima Unire a românilor sub Mihai Voievod Viteazul, Chişinău, 28-30 mai 2000, Comunicări, studii şi note, Bucureşti, 2001, p. 141-149 (în colaborare cu P. Bârnea, Tatiana Reaboi şi N. Telnov)
 2. Un inel sigilar descoperit la Orheiul Vechi, în Buletinul Societăţii Numismatice Române, 90-91 (1996-1997), 2002, p. 203-206 (în colaborare cu P. Bârnea)
 3. Un ornament pseudo-cufic, în Simpozion de Numismatică, organizat în memoria martirilor căzuţi la Valea Albă, la împlinirea a 525 de ani (1476-2001), Chişinău, 13-15 mai 2001, Comunicări, studii şi note, Bucureşti, 2002, p. 151-169 (în colaborare cu P. Bârnea, cu anexe de M. Babeş, N. Miriţoiu şi A.D. Soficaru)
 4. Platoul lui Ali (Orheiul Vechi, secolul al XIV-lea), în Studii şi cercetări de turcologie contemporană, Omagiu profesorului Mihai Maxim, coord. C. Felezeu, Cluj-Napoca, 2004, p. 33-39 (în colaborare cu P. Bârnea)
 5. Inscripţia funerară din secolul al XIV-lea descoperită la Orheiul Vechi în 1986, în Simpozion de Numismatică, dedicat Centenarului Societăţii Numismatice Române (1903-2003), Chişinău, 26-28 noiembrie 2003, Comunicări, studii şi note, Bucureşti, 2005, p. 81-88
 6. O capsulă de teriac descoperită la Orheiul Vechi, în Simpozion de Numismatică, dedicat Centenarului Societăţii Numismatice Române (1903-2003), Chişinău, 26-28 noiembrie 2003, Comunicări, studii şi note, Bucureşti, 2005, p. 181-184
 7. Pièces apotropaïques de l’époque de la Horde d’Or découvertes en Moldavie, în Moştenirea istorică a tătarilor, II, coord. Tasin Gemil şi Nagy Pienaru, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2012, p. 87-96
 8. Un etalon medieval moldovenesc de o jumătate de palmă, în Studii şi Cercetări de Numismatică, s.n., 4 (16), 2013, p. 165-168
 9. Une plaquette de cuivre avec inscription datant du quatorzième siècle découverte à Costești, district de Ialoveni, République de Moldova, în Studia mediaevalia et orientalia, Miscellanea in honorem professoris emeriti Victor Spinei oblata, ed. George Bilavschi şi Dan Aparaschivei, Bucureşti, 2018, p. 455-462
 10. O țesătură otomană cu ștampilă din epoca lui Süleyman I (MNAR 10892), în Miscellanea historica et archaeologica in honorem professoris Ionel Cândea septuagenarii, ed. Costin Croitoru, București-Brăila, 2019, p. 263-276 (în colaborare cu Emanuela Cernea).

RECENZII

 1. Studii şi cercetări de numismatică, VIII, 1984, în Cărţi noi în ştiinţe istorice, referate şi recenzii, ASŞP, 1/1985, p. 39-44
 2. Hubert Frère, Numismatique, Initiation aux méthodes et aux classements, Louvain-la Neuve, 1982, în Buletinul Societăţii Numismatice Române, 77-79 (1983-1985), 1986, p. 467-468
 3. Cüneyt Ölçer, Karaman oğulları beyliği madeni paraları, Istanbul, 1982, în Buletinul Societăţii Numismatice Române, 77-79 (1983-1985), 1986, p. 481-484
 4. Il “Capitolar dalle broche” della Zecca di Venezia (1358-1556), Padova, 1984, în Buletinul Societăţii Numismatice Române, 77-79 (1983-1985), 1986, p. 484-485
 5. Cüneyt Ölçer, Avrupa müzelerinde nadir Osmanlı madeni paraları, Kopenhag, Budapeşte, Ahmolean, Viyana, Münih, Berlin, Leningrad, Istanbul, 1984, în Buletinul Societăţii Numismatice Române, 77-79 (1983-1985), 1986, p. 487-488
 6. Slobodan Srećković, Osmanlijski novac kovan na tlu Jugoslavije, Belgrad, 1987, în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A.D. Xenopol”, 25, 1988, 2, p. 554-557. Retipărit în: Caietul Seminarului Special de Ştiinţe Auxiliare ale Istoriei, 2, 1990, p. 131-136
 7. Ranko Mandić, Jugoslavenski katalog metalnog novca, ediţia a doua, revăzută, Belgrad, 1988, în Caietul Seminarului Special de Ştiinţe Auxiliare ale Istoriei, 3, 1992, p. 280
 8. Türk Nümismatik Derneğinin 20. kuruluş yılında Ibrahim Artuk’a armağan, Istanbul, 1988, în Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie, 43, 1992, 1, p. 97-99
 9. Corpus des trésors antiques de la France, V. Rhône-Alpes, Paris, 1988, în Studii şi Cercetări de Numismatică, 10 (1993), 1996, p. 184-185
 10. Trésors monétaires, 12, 1990, în Studii şi Cercetări de Numismatică, 10 (1993), 1996, p. 198-200
 11. Bernhard Prokisch, Hubert Emmerig, Michaela Heintz, Michaela Zavadil, Susanna Heinz, Repertorium zur Neuzeitlichen Münzprägung Europas, XVIII, Südosteuropa, Veröffentlichungen des Institutes für Numismatik, 5, Viena, 1999, în Buletinul Societăţii Numismatice Române, 92-97 (1998-2003), 2003, p. 442-450
 12. Rahmi Hüseyin Ünal, Friedrich Krinzinger, Michael Alram, Şule Pfeiffer-Taş (eds.), Der Münzschatz von Beçin. Philosophische-historische Klasse, Denkschriften, vol. 396. (Vienna, Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010), în The Numismatic Chronicle, 172, 2012, p. 386-394

NECROLOGURI, CRONICI, EDITORIALE, BIBLIOGRAFII

 1. Cüneyt Ölçer (1925-1990), în Buletinul Societăţii Numismatice Române, 80-85 (1986-1991), 1992 (1993), p. 338-340
 2. O donaţie făcută Cabinetului Numismatic al Institutului de Arheologie: colecţia Dominik Nicol (New York), în Studii şi Cercetări de Numismatică, 10 (1993), 1996, p. 203-204
 3. Eugen Chirilă (1921-1991), în Studii şi Cercetări de Numismatică, 10 (1993), 1996, p. 211
 4. Constantin Preda la 70 de ani, în Buletinul Societăţii Numismatice Române, 88-89 (1994-1995), 1998, p. 9-12
 5. Numismatic Literature, 142, septembrie 1999 (colaborare)
 6. Horošo, čto ja Vas našel, professor P. Bârnea, în Stratum plus, 5, 2000 (2002), p. 15-16
 7. Gheorghe Poenaru Bordea, în Dacia, N.S., 50, 2006, p. 451-460
 8. Cuvînt înainte, la Vlad Vornic, Nicolai Telnov, Valeriu Bubulici, Larisa Ciobanu, Pruteni, un centru de olărie dacic din epoca romană (cercetările din 2001 şi 2003), Chişinău, 2007 (2008), p. 5-6.
 9. Avant-propos, la Mihai Dima, Dan Elefterescu, Monnaies de Durostorum – Ostrov (4e siècle av. J.-C. – 6e siècle ap. J.-C.), Collection Moneta, 88, Wetteren, 2009, p. 3-4.
 10. Constantin Preda (1925-2008), Compte rendu 55, 2008, Commission Internationale de Numismatique, (2009), p. 40-41
 11. Avant-propos, la Mircea Angelescu, Histria, Cent campagnes archéologiques, Editions universitaires européennes, 2019, p.7-10
 12. Svetlana Reabțeva (1966-2019), în Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie, 70, 2019, 1-4, p. 389-408 (în colaborare cu Nicolai Telnov și Ana Boldureanu)

VOLUME EDITATE (REDACTOR ŞTIINŢIFIC– REDACTOR COORDONATOR)

 1. Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, I, A-C, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1994
 2. Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, II, D-L, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1996
 3. Etudes sur l’art de la Moldavie, Institutul Studiul Artelor al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, Chişinău, 1996
 4. Folclor muzical din Moldova / Folklore musical de Moldova, ediţie bilingvă, română şi franceză, Comisia Naţională a Republicii Moldova pentru UNESCO, Chişinău, 1997
 5. Mariana Şlapac, Cetatea Albă, Studiu de arhitectură medievală, Editura Arc, Chişinău, 1998
 6. Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, III, M-Q, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2000
 7. Octavian Iliescu, Paul Radovici, Monetele României, 1867-1969, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2004
 8. Mariana Şlapac, Cetăţi medievale din Moldova (mijlocul secolului al XIV-lea – mijlocul secolului al XVI-lea), Editura Arc, Chişinău, 2004
 9. Gheorghe Poenaru Bordea, Radu Ocheşeanu, Alexandru Popeea, Monnaies byzantines du Musée de Constanţa (Roumanie), Editura Moneta, Wetteren (Belgia), 2004
 10. Vlad Vornic, Nicolai Telnov, Valeriu Bubulici, Larisa Ciobanu, Pruteni, un centru de olărie dacic din epoca romană (cercetările din 2001 şi 2003), Chişinău, 2007 (2008)
 11. Mariana Şlapac, Cetăţi din Ţara Moldovei, Mică enciclopedie ilustrată, Chişinău, 2008
 12. Moneda în Republica Moldova, coord. Ana Boldureanu şi E. Nicolae, Chişinău, 2015
 13. Mariana Şlapac, Cetăţile bastionare din Moldova (sfârşitul secolului al XVII-lea – mijlocul secolului al XIX-lea), Editura Arc, Chişinău, 2016
 14. Sergius Ciocanu, Orașul Chișinău, Începuturi, dezvoltarea urbanistică, biserici (sec. XV-XIX), Cardidact SRL, Chișinău, 2017
 15. Mariana Şlapac, Castelologia comparată, Arhitectura de apărare a Țării Moldovei între Occident și Orient, Editura Arc, Chişinău, 2020